HOME DEUTSCH

Poljanci - Hrvati u Željezanskom i Matrštofskom kotar

Hrvati u kotari Željezno i Matrštof se zovu "Poljanci". Ovo ime ima izvor u riči "polje" i naznači regiju s najboljim zemljom – poljem – za poljodjelstvo. Hrvati, ki živu na području današnjega Gradišća su se doselili u 16. stoljeću. Velikim dijelom su došli u veći grupa, ke su organizirale gospošćine, da bi nadopunili i obdjelivali sela, ka su bila porušena i pusta u boji i od kuge.
Do denas su si Gradišćanski Hrvati mogli začuvati svoj jezik i svoju kulturu. Pri tom je katoličanska crikva igrala klučnu ulogu. Hrvati su naime imali privileg, da su u crikvi na mjesto latinskoga mogli hrvatski jezik hasnovati. Udio Hrvatov na stanovničtvu Gradišća je u 1923. ljetu bio 15%, 2001. ljeta bilo ih je oko 7%.

Download: Übersicht